Our Product and Service

พลาสติกสำหรับงานอื่นๆ

บริษัทเรายังสามารถผลิตชิ้นงานพลาสติกอื่นๆ ได้ตามความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น ชิ้นส่วนงานเครื่องปรับอากาศ ถังขนาดต่างๆ ส่วนประกอบของขวดน้ำ และอีกมากมาย

Bin6

ดูภาพสินค้าเพิ่มเติม >>