ร่วมงานกับเรา

พนักงานแผนก QC

อัตราเงินเดือน: ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ควบคุม และดูแลคุณภาพของสินค้าภายในบริษัท
  2. ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาต่างๆ และตอบคำถามปัญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพสินค้าภายในบริษัท
  3. รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าภายในบริษัท

คุณสมบัติ:

  1. จบการศึกษาตั้งแต่ ปวช./ม.6 ขึ้นไป
  2. สามารถเข้าใจ อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้เล็กน้อย
  3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะ Microsoft Office ได้
  4. ขยัน และละเอียดรอบคอบ
  5. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านอุตสาหกรรมพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ